Szene aus dem Horus-Mythos im Tempel von Edfu

Szene aus dem Horus-Mythos im Tempel von Edfu